Kultúrne programy a návštevníci

Október sa vniesol v znamení  oslavy  „Mesiaca úcty k starším“. Na zozname pozvaných hostí boli poslanci mestského zastupiteľstva, vrátane primátora mesta, ale poctila nás svojou prítomnosťou aj bývalá riaditeľka pani Ipóthová Eva a pani Magda Kravcová, vedúca Klubu dôchodcov v Komárne.

Po príhovore pani riaditeľky nasledoval kultúrny program, ktorému prispeli študenti oboch gymnázií v Komárne, zaspievali nám žiačky ZŠ Komenského,  Vystúpili tanečnice tanečného súboru Harmónia zo ZUŠ, ktoré zožali veľký úspech s kreáciou „Subi-dubi május“. Prednesom poézie a tancom vystúpili aj samotní obyvatelia a  zaspieval nám aj náš spevokol. Neskôr  pri živej  hudbe pána Júliusa Szaba pokračovala tanečná zábava.