DODATOK č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny