Naše aktivity

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

ČÍTAJ ĎALEJ »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

ČÍTAJ ĎALEJ »

Kultúrne programy a návštevníci

Október sa vniesol v znamení  oslavy  „Mesiaca úcty k starším“. Na zozname pozvaných hostí boli poslanci mestského zastupiteľstva, vrátane primátora mesta, ale poctila nás svojou prítomnosťou aj bývalá riaditeľka pani Ipóthová Eva

ČÍTAJ ĎALEJ »

Športový deň

V septembri sme zrealizovali „Športový deň“. Akcie sa zúčastnil nečakane vysoký počet obyvateľov. Súťažilo s v niekoľkých  disciplínach, záujem bol veľký. Po obede sa výkony obyvateľov vyhodnotili, rozdali sa diplomy, výkon každého

ČÍTAJ ĎALEJ »

Vystúpenie umelcov

Dňa 29. júna 2016 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti oddelenia A vystúpenie umelcov Ildikó Benes a István Pőthe, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia pre seniorov. Svojimi piesňami priniesli

ČÍTAJ ĎALEJ »

Prednáška „Týždeň mozgu“

Dňa 17.3.2016 zorganizovalo Zariadenie pre seniorov Komárno v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne v rámci „Týždňa mozgu“, ktorý vyhlásila Alzheimerová spoločnosť so sídlom v Bratislave, prednášku pre seniorov spojenú s pamäťovými cvičeniami. Lektorkou

ČÍTAJ ĎALEJ »

Milá návšteva u seniorov

Dňa 21. mája 2016 zavítala milá návšteva do zariadenia pre seniorov. Prijímatelia sociálnych služieb sa stretli so ženským spolkom pri reformovanej kresťanskej cirkvi. Stretnutie sa začalo bohoslužbami a potom pokračovalo neformálnou

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mesiac úcty k starším

Tak, ako každoročne, aj v tomto roku sme dňa 22. októbra 2015 zorganizovali slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na oslave sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Komárno, primátor Ing. László

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášske popoludnie

Stalo sa už tradíciou, a teda aj v tomto roku dňa 3. decembra 2015 do nášho Zariadenia pre seniorov v popoludňajších hodinách zavítal z ďalekej zimnej krajiny Mikuláš spoločne s čertom, aby odovzdali seniorom

ČÍTAJ ĎALEJ »

Deň matiek – máj 2015

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu život už 250 rokov pred našim letopočtom v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov

ČÍTAJ ĎALEJ »

MDŽ – marec 2015

Medzinárodný deň žien Medzinárodný deň žien je sviatkom žien a ich boja za rovnoprávnosť. Dátum 8. marec bol ustanovený na počesť veľkého štrajku 40 000 krajčírok z textilných tovární v

ČÍTAJ ĎALEJ »

Fašiangové posedenie 2015

Zengett a dal az ebédlőben, énekeltek az énekkar tagjai, amikor beléptek a helyiségbe azok az idősek, akik eljöttek farsangolni 2015. január 28-án és az intézmény dolgozóinak segítségével szellemes, nagyon szép

ČÍTAJ ĎALEJ »

Vianoce

Vianočné posedenie Dňa 18. decembra 2014 sa konalo slávnostné vianočné posedenie za účasti novozvoleného viceprimátora Mesta Komárno PhDr. Imricha Knirsa a pracovníčky odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Komárne PhDr.

ČÍTAJ ĎALEJ »

Tréning pamäte seniorov

Tréning pamäte seniorov V dňoch 19.11.2014 a 3.12.2014 sme v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom Komárno usporiadali v spoločenskej miestnosti Zariadenia pre seniorov Komárno školenie pracovníkov sociálnych služieb komárňanského okresu

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášske posedenie

Mikulášske popoludnie V popoludňajších hodinách dňa 4. decembra 2014 zavítal medzi klientov zariadenia Mikuláš sprevádzaný čertom, aby odovzdal prekvapenia v podobe balíčkov našim seniorom, ktorí si ich rozhodne zaslúžili. Na

ČÍTAJ ĎALEJ »

Prevencia osteoporózy – prednáška

Dňa 13. novembra 2014 sme pripravili v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne prednášku na aktuálnu tému „Prevencia osteoporózy“. Lektorka, Bc. Kristína Poláková na úvod stručne a zrozumiteľne

ČÍTAJ ĎALEJ »