Tréning pamäte seniorov

Tréning pamäte seniorov
V dňoch 19.11.2014 a 3.12.2014 sme v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom Komárno usporiadali v spoločenskej miestnosti Zariadenia pre seniorov Komárno školenie pracovníkov sociálnych služieb komárňanského okresu pod vedením lektorky PaedDr. Terézie Strédl, PhD., pedagogičky z Univerzity J. Selyeho v Komárne.
Cieľom školenia bolo naučiť pracovníkov zariadení pre seniorov zvládať techniky a postupy na precvičovanie pamäte a vitality seniorov, ako stimulovať rôzne oblasti mozgu, ako posilniť jednotlivé druhy pamäte a tým zvýšiť ich relatívnu sebestačnosť a sebavedomie. Účastníci si osvojili metódy ako pracovať s klientmi a ako zvýšiť ich schopnosť zvládať problémy každodenného života. Je dôležité si uvedomiť, že úbytok pamäťových schopností je možné do istej miery zastaviť, prípadne rôznymi technikami a pamäťovými cvičeniami spomaliť.