Slobodný prístup k informáciám

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Kto má právo na sprístupnenie informácií?
Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Zariadenie pre seniorov k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:
Zariadenie pre seniorov Komárno je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie:
Informáciou sa rozumie - žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie.

Spôsob podania informácií:

1. Osobne:

V čase od 8.00 hod – do 14:30 hod počas pracovných dní.

  • a) Písomne      – v zariadení pre seniorov v Komárne ( na ekonomickom oddelení)
  • b) Ústne           – u vedúcich pracovníkoch zariadenie, pričom daný vedúci pracovník je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č.1
 
2. Písomne poštou:

Na adresu:
Zariadenie pre seniorov Komárno
Špitálska 16,
945 05 Komárno

 
3. Elektronickou poštou na adresu:

zpskomarno@mail.telekom.sk
Spôsob odpovede na žiadosť je totožný s formou žiadosti, pokiaľ žiadateľ nezvolí inú formu.

 
Lehota vybavenia:

Informácie Zariadenie pre seniorov Komárno sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

 

Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona. 

 
Rozhodnutie:

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. 

 

Odvolanie:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. 

 

Z odvolania musí byť zrejmé:

kto ho podáva
– akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
– čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť