Nyilvános információk

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

Kto má právo na sprístupnenie informácií?
Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Zariadenie pre seniorov k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba:
Zariadenie pre seniorov Komárno je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie:
Informáciou sa rozumie - žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie.

Spôsob získania informácií :

1. Osobne:
V čase od 8.00 hod – do 14:30 hod počas pracovných dní.

  • Písomne – Zariadení pre seniorov Komárno na ekonomicko- prevádzkovom úseku
  • Ústne      – u vedúcich pracovníkoch zariadenia, pričom daný vedúci    pracovník je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č.1 zo  Smernice o slobodnom prístupe k informáciám.


2. Písomne poštou:
Na adresu:
Zariadenie pre seniorov Komárno
Špitálska 16,
945 05 Komárno

 
3. Elektronickou poštou na adresu:
zpskomarno@mail.telekom.sk

4. Spôsob odpovede na žiadosť je totožný s formou žiadosti, pokiaľ žiadateľ nezvolí inú formu.

5. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená (meno, priezvisko, názov, alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

6. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v bode 5 povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa , aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak aj napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok prístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

7. Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).

8. Lehota vybavenia: 

Informácie Zariadenie pre seniorov Komárno sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená. 

9. Čo sa nesprístupňuje: 

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona. 

10. Poplatky:
Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

Ako podať opravný prostriedok / odvolanie/

Ako podať opravný prostriedok pri realizácii práva na slobodný prístup k informáciám:

1. Ak povinná osoba vydá rozhodnutie o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie, možno proti nemu podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Z odvolania musí byť zrejmé:

kto ho podáva
akej veci sa týka, t.j. voči ktorému rozhodnutiu smeruje
čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť
2. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.

3. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.
Ak odvolací orgán nerozhodne v 15-dňovej lehote, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.
Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia / t.j. druhý deň po uplynutí 15-dňovej lehoty na rozhodnutie odvolacieho orgánu o odvolaní /.

4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti / t. j. rozhodnutie o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie / možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

5.  Miesto a spôsob podania opravného prostriedku je totožný so spôsobom získania informácií.