Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 94505Komárno

Sťažnosťou podľa zákona o sociálnych službách je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa
a)domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou ZpS Komárno,
b)poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti ZpS Komárno.

Klient má právo sťažovať sa na kvalitu alebo spôsob poskytovania sociálnej služby bez toho, aby bol znevýhodnený.

 

Prijímanie a evidencia sťažností

ZpS Komárno je povinné sťažnosť prijať. Sťažnosti prijíma podateľňa v zmysle organizačného poriadku. O ústne podanej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, sa vyhotoví Záznam o podaní ústnej sťažnosti. ZpS vedie centrálnu evidenciu sťažností. Spisová dokumentácia jednotlivých sťažností sa vedie oddelene od evidencie ostatných písomností tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania sťažností.

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:

a) poradové číslo,
b) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti,
c) meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, u právnickej osoby názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
d) predmet sťažnosti,
e) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
f) výsledok prešetrenia (opodstatnená alebo neopodstatnená),
g) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
h) dátum vybavenia sťažnosti,  alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
i) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
j) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie.

 

Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je ZpS Komárno  oprávnený, postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie, alebo zriaďovateľovi a zároveň upovedomí o tom sťažovateľa.

 

Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.

 

Každý, kto je príslušný na prešetrenie a vybavenie sťažností je povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

O skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní sťažností sú zamestnanci ZpS povinní zachovávať mlčanlivosť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na podnety, ktoré nie sú sťažnosťami a sú riešené v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb inými opatreniami ako pri sťažnostiach.

Podnety, pripomienky, sťažnosti je možné podať:

 

 • elektronickou poštou zaslanou na adresu  –  Email:  kontakt@zpskomarno.sk,
 • poštou zaslanou na adresu :
  Zariadenie pre seniorov Komárno
  Špitálska 1
  945 05 Komárno
  pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK riaditeľky  zariadenia – NEOTVÁRAŤ“
 • ústne na tel.čísle :  035/7731743