Informácie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

V súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb v našom zariadení,

Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno,
IČO: 00352489

kontaktné údaje: 035/7731743
(ďalej len “Prevádzkovateľ)

dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) v informačných systémoch zariadenia a pri výkone činnosti zariadenia pre seniorov v Komárne.

Z vyššie uvedeného  dôvodu Vás  informujeme o Vašich právach a podmienkach, ktoré súvisia so  spracúvaním Vašich osobných údajov.

Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá  a Vami poskytnuté údaje sú dôverné a všetci naši pracovníci sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti.  Za týmto účelom máme prijaté bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely

 1. poskytovania sociálnych služieb vrátane predzmluvných vzťahov
 2. poskytovanie doplnkových služieb pre prijímateľov sociálnej služby
 3. posúdiť splnenie podmienok pre prijatie do zariadenia pre seniorov (Ďalej len ZpS Komárno) 
 4. priebežné poskytovanie sociálnych služieb;
  poskytovať Vám kvalitné sociálne služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorých súčasťou je zabezpečovanie ubytovania a stravovania a vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
 5. plnenie zákonných povinností poskytovateľa súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb voči rôznym inštitúciám a štátnym orgánom.
 6. dodávateľských zmlúv
 7. spracovania účtovných dokladov
 8. vykonanie jednorazovej evidencie a kontroly osôb vstupujúcich do objektu prevádzkovateľa (kniha návštev)

 9. evidencie uchádzačov o zamestnanie (neúspešní kandidáti, žiadosti o prijatie do zamestnania zaslané iniciatívne mimo výberového konania)

 10. spracúvania osobných údajov zamestnanca na účel plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a obdobným vzťahom

 11. vrátane predzmluvných vzťahov
  uzatvorenie dobrovoľníckej činnosti vrátane predzmluvných vzťahov

 12. správy registratúry (evidencia pošty)

Právny základ spracúvania

 1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pri podaní žiadosti, pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a s tým súvisiacich služieb,
 3. ďalej na splnenie zákonných povinností poskytovateľa sociálnych služieb podľa osobitných predpisov.

Ide najmä o:

 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení;
 • súhlas dotknutej osoby
  zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným orgánom

Orgánov verejnej moci, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe osobitného predpisu:

 • Samosprávny kraj (VÚC) za účelom žiadosti o preposúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
 • Mesto (Mestský úrad) za účelom žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
 • Lekár a iný zdravotnícky pracovník za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti za účelom poskytnutia ošetrovateľskej starostlivosti,
 • Lekárne za účelom  poskytovanie požadovaných liekov alebo  zdravotníckych pomôcok na základe lekárskeho predpisu.
 • Súd, orgány činné v trestnom konaní napr. v prípade súdneho konania, exekúcie
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a iné štátne kontrolné orgány za účelom kontroly,

Externým firmám, ktoré pre nás  poskytujú servisné IT služby a odborné poradenské služby ako napr. právne služby a pod. (len k nahliadnutiu),

Poučenie o právach dotknutej osoby

súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
 • právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
 • právo na prenosnosť osobných údajov  podľa čl.20 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Dotknutá osoba sa môže so svojimi otázkami a požiadavkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv obrátiť na Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.