Kontaktujte nás: 035 / 7731 743 | kontakt@zpskomarno.sk
 • hu

Oznámenie

Sprísnenie opatrení týkajúcich sa návštev klientov Zps Komárno

Vážení rodinní príslušníci!

            Len s ľútosťou môžeme konštatovať, že epidemiologická situácia v našej krajine ako i v našom zariadení sa v posledných týždňoch značne zhoršila a miestami dochádza k reťazovému šíreniu pandémie.  Žiaľ, tento fakt  ovplyvňuje náš ďalší postup, čo sa týka uvoľňovania zavedených  reštrikčných opatrení  od  25.09.2020.  Dúfali sme, že Vianoce budeme vedieť prežiť  v uvoľnenejšej atmosfére v kruhu našich klientov, ktorí sa konečne dočkajú návštev svojich blízkych, i keď  v prísnejších podmienkach, než na čo boli zvyknutí v ostatných rokoch. 

            Pri stanovení pravidiel návštev a „dovoleniek“ počas vianočných sviatkov sme vychádzali z  Odporúčanie MPSVR SR, vypracované v spolupráci s ÚVZ SR na zabránenie rizika šírenia ochorenia COVID-19 v podmienkach pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou počas vianočných a novoročných sviatkov,  zo stanoviska vedenia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, ako i zo skutkového stavu, v ktorom sa naše zariadenie nachádza, ďalej z pandemického plánu a semaforu, ktoré naše zariadenie zaraďuje, žiaľ do červenej zóny. V prvom rade sme museli zvážiť danosti nášho zariadenia na vytváranie izolačných zón pre klientov, ktorí by sa vracali z domáceho prostredia, ako aj personálne obsadenie jednotlivých oddelení, pričom sme vychádzali z nášho krízového plánu, ktorý je vypracovaný v spolupráci RÚVZ a vychádza zo všeobecne záväzných  predpisov, platných zákonov, nariadení a dokumentov. Pri rozhodovaní sme mali na zreteli najmä ochranu klientov a zamestnancov zariadenia, ako aj ich  rodiny a širšie okolie. Vzhľadom na to, že naše zariadenie nemá také priestorové možnosti na vytváranie karanténnych izieb (s vlastným sociálnym zariadením) po návrate klienta z domáceho prostredia, kde by aj po absolvovaní PCR testu (nie starším ako 24 hodín) mohol byť izolovaní ďalších 5 dní, nie je v našich možnostiach naplniť odporúčania MPSVR SR.

IKT – Interný krízový tím  Zariadenia pre Seniorov v Komárne stanovuje nasledovné  pravidlá režimu opustenia zariadenia klientami vo Vianočnom období:

–        klienti zariadenia, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia COVID-19, môžu zariadenie bezpečne opustiť, aj sa po ukončení pobytu v rodine do zariadenia bezpečne vrátiť, a to bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu pri tomto návrate (pokiaľ sa u nich nevyskytli nové príznaky ochorenia).

Klient, aj jeho rodinní príslušníci (osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta) budú ústne aj písomne informovaní (formou čestného prehlásenia) o potrebe dodržiavania základných hygienicko-epidemiologických opatrení aj počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí.

Žiaľ, len  uvedenú podmienku pokladáme za  bezpečný pobyt klienta mimo zariadenia počas sviatkov.

Ostatní klienti zariadenia  v záujme chránenia ich zdravia, zdravia spolubývajúcich ako i personálu, opustenie zariadenia, tzv.  „dovolenku“  povolené nemajú.

Taktiež návštevy,  vzhľadom na horeuvedené skutočnosti  počas vianočných sviatkov nie sú povolené.

V Komárne dňa 18.12.2020                                         

                                        PhDr. Mgr. Hedviga Polgárová

                                                                                                                                          riaditeľka

Oznámenie

Sprísnenie opatrení týkajúcich sa návštev klientov Zps Komárno

Vážení rodinní príslušníci!

Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie v okrese Komárno odo dňa  25.  09. 2020 v našom zariadení  sú     zakázané   návštevy  až do odvolania.

Taktiež  od 25.09.2020 je obmedzený voľný  pohyb klientov mimo zariadenia, klient môže opustiť zariadenie len v indikovanom prípade (napr. návšteva lekára).

Denne od 8.oo do 15,oo hod. (okrem soboty a nedele) je  povolené posielanie   a  osobné doručovanie  balíčkov osobnej potreby a spotreby  pre našich klientov cez vrátnicu zariadenia.

Vážení rodinní príslušníci ďakujeme za Vaše pochopenie.

 

O nás

Zariadenie pre seniorov Komárno plní svoju nenahraditeľnú funkciu starostlivosti o seniorov v Komárne už 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym poskytovateľom sociálnych služieb nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.

Poskytujeme

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie
 • Osobné vybavenie

Zabezpečujeme

 • Zdravotnú starostlivosť v spolupráci
  s obvodným lekárom
 • Ošetrovateľskú starostlivosť
  prostredníctvom ADOS
 • Záujmovú činnosť
 • Úschovu cenných vecí

Naše aktivity

Príchod Vianoc

Príchod Vianoc v našom  zariadení sme očakávali veľmi netrpezlivo. Dňa 18.12.2018 prišiel čas na oslavu tohto významného dňa.  So svojou prítomnosťou nás poctili  niektorí poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom,

ČÍTAJ ĎALEJ »

Mikulášska oslava

December  bol taktiež bohatý na oslavu a zábavu. Dňa 5.12.2018 sa uskutočnila „Mikulášska oslava“. O slávnostný program sa postarali škôlkari s milým spevom a tancom, ako i sami obyvatelia ZpS. Zaspieval nám  spevácky zbor

ČÍTAJ ĎALEJ »

Ringató

V mesiaci november sme pokračovali v  obľúbenej aktivite „Ringató“. Na podnet p. Kinga Süll sa realizuje v našom zariadení v nepravidelných intervaloch  hudobno-pohybové aktivity s mamičkami a ich batoľatami. Aktivita je  veľmi úspešná  medzi

ČÍTAJ ĎALEJ »
 • Špitálska 16, Komárno
 • 035 / 7731 743
 • kontakt@zpskomarno.sk