Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií – Súťažná ponuka