Program sociálnej rehabilitácie

Zariadenie pre seniorov Komárno poskytuje prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách program sociálnej rehabilitácie. Je to proces, v ktorom osoba s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie. Náš program sociálnej rehabilitácie je zameraný predovšetkým na rozvoj kognitívnych funkcií formou pamäťových cvičení, činností zameraných na precvičovanie jemnej a hrubej motoriky, nácvik priestorovej orientácie a sociálnu komunikáciu. Prebieha tak formou individuálnej, ako aj skupinovej sociálnej terapie. Pri skupinovej sociálnej práci kladieme dôraz na homogenitu skupiny. Klientov starostlivo zadeľujeme do skupín s približne rovnakou úrovňou kognitívnych funkcií, ktorá je dôležitá kvôli náročnosti jednotlivých cvičení a zvládania úloh v rámci skupiny. Program sociálnej rehabilitácie si získal sympatie našich klientov, chápu jeho význam a jeho dôležitosť pri zachovaní psychickej vitality, spomaľovaní procesu prirodzeného poklesu kognitívnych funkcií a v neposlednom rade je vítanou formou zmysluplného využitia voľného času.